یاس بانک دی Wincor

یاس بانک دی Techno5

🔶 یاس بانک دی Wincor

🟥 برای خودپردازهای Wincor