آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در آبانماه سال جاری حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۲ و ۲۴.۹ درصد نسبت به مهرماه افزایش دارد.
از سوی دیگر، بیش از ۶.۴ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰ و ۲۶.۳ درصد افزایش دارد.

در کنار چک‌های وصولی معادل ۶۳۰ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۳۲.۵ و ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران حدود ۲ میلیون فقره به ارزشی حدود  ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۷۲ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. البته، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۸.۵ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۸.۸ درصد در آبان سال جاری رسیده که ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، ارزش چک‌های مبادله شده در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد با افزایش مواجه شده و از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده ۹۱.۱ و ۸۷.۸ درصد وصولی و ۸.۹ و ۱۲.۲ درصد برگشت داده شده است.

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

 

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل
علاوه بر این، در آبانماه امسال در کل کشور بیش از ۶۰۸ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود ۲۹ هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد و ارزش ۹۶.۵ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۶۵ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۶ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۲ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.
چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۹ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۶.۴ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۸ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بالغ بر ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۲.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۷.۵ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در آبان امسال در کـل کشـور بیش از ۴۶۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۱ و ۳۱.۴ درصد رشد داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۵۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۳ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۲ درصـد)، اصفهان (۹.۳ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷۸ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، ۷۹.۲ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۱.۳ درصــد)، اصفهان ( ۴.۳ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۶ درصد) وصول شده است.

 

بیشتر بخوانید:

تاییدیه صدور چک با پیامک

با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی